Hierbij wil het bestuur de leden met een ligplaats er uitdrukkelijk op wijzen, dat het niet is toegestaan de aan u toegewezen ligplaats voor een andere boot te gebruiken dan die van uzelf.
(zie Huishoudelijk Reglement, artikel 28, lid 2)

Hierbij is het niet van belang of hiervoor een vergoeding wordt ontvangen, of niet. Ook het feit of de boot eigendom is van een familielid, doet niet ter zake. De eigenaar van de boot dient ingeschreven te staan op het adres, dat in de administratie van de vereniging van u bekend is.

Bij constatering van oneigenlijk gebruik heeft het bestuur  het recht u uw ligplaats met onmiddellijke ingang te ontnemen.

Afwijking hierop is in een beperkt aantal gevallen mogelijk, mits dit minimaal een maand vooraf schriftelijk aan het bestuur is verzocht en door het bestuur daarop schriftelijk is goedgekeurd.