Privacy statement

door | nov 6, 2018

Watersportvereniging Voorschoten (hierna te noemen WVV) is gevestigd op het adres van de secretaris en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 40445108. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.

1    Gebruik van persoonsgegevens
1.1
Watersportvereniging Voorschoten (WVV) verwerkt (mogelijk) hierna genoemde
gegevens van u indien u:
a.   zichzelf inschrijft / aanmeld als lid van de WVV;
b.   een product of dienst afneemt bij de WVV (zoals nieuwsbrief of deelneemt aan evenementen e.d.);
c.   contact met ons opneemt ( bij. Via mail, een contactformulier op de website of telefonisch).

1.2 De WVV verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
a.   voorletters en naam;
b.   geboortedatum;
c.   adres;
d.   e-mailadres;
e.   telefoonnummers;
f.    het lidmaatschap nummer;
g.   relevante gegevens m.b.t. de ligplaats: naam en type boot, steigernummer, correspondentie-gegevens e.d.;
h.   browsercookies.

1.3 De WVV kan deze gegevens gebruiken voor:
a.   het verstrekken van gepersonaliseerde documenten;
b.   beleidsinformatie (optimalisering dienstverlening);
c.   voorlichting (informatievoorziening);
d.   onderzoek ( t.b.v. ligplaatsen, gebruik, type boten e.d.);
e.   handhaving.

2    Informatie, wijziging en bezwaar
      U kunt contact opnemen met Watersportvereniging Voorschoten via telefoonnummer 071-5618340, of per mail secrwvv@gmail.com voor:
a.   meer informatie over de wijze waarop de WVV persoonsgegevens verwerkt;
b.   vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
c.   inzage in de persoonsgegevens die de WVV met betrekking tot u verwerkt;
d.   bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de WVV.

3    Beveiliging van uw gegevens
3.1
De WVV zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is;
3.2 De WVV treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw
gegevens te beveiligen.

4    Derden
4.1 De WVV zal uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
Personen en instanties welke zich bezighouden met controle en handhaving
(zoals de APV, milieuwet e.d.).

4.2 De WVV verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1
tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of de WVV daartoe
verplicht is op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak.

5    Foto’s (bij / van evenementen)
      In principe is het maken van foto’s in de openbare ruimte en het publiceren van die
foto’s in de krant, verenigingsblad of op de website van de vereniging toegestaan.
Dit ligt anders als de afgebeelde persoon een ‘redelijk belang’ heeft om zich tegen
publicatie van zijn portret te verzetten. Vaak gaat het dan om een privacybelang.
Een foto van iemand bij een nieuwsbericht kan gerechtvaardigd zijn door de
nieuwswaarde ervan, ook al is die persoon er zelf niet blij mee dat zijn foto wordt
gepubliceerd. Het geval van vrije nieuwsgaring gaat in dat geval vaak voor een
persoonlijk belang.

(Het is dus meestal wel toegestaan foto’s te maken in de openbare ruimte en die te
publiceren, zonder dat de personen die in beeld komen om toestemming hoeft te
worden gevraagd. De fotograaf moet zich wel rekenschap geven van de belangen
die de gefotografeerde mensen zouden kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het
fotograferen van kinderen. Bij twijfel is het beter vooraf om toestemming te regelen,
bijvoorbeeld door op een aanmeldingsformulier aan te geven dat door deel te nemen
aan het evenement, de kans bestaat dat er foto’s worden gemaakt die op de website
of ander medium kunnen worden gepubliceerd).

6    Wijzigingen
      Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij
raden aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Voorschoten, 25 mei 2018,

Namens het bestuur,

Rob Kriek.

 

Website by NOFUSS