algemene ledenvergadering

Datum: 17 april 2018

Zaal open: 19.30 uur

Aanvang vergadering: 20:00 uur

Locatie: Buurthuis Vlietwijk, Professor Einsteinlaan 2 f, 2251 VG Voorschoten.

 

                                        Agenda

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Inkomende en uitgaande post (belangrijk voor deze vergadering)
  4. Notulen  Algemene ledenvergadering 2017
  5. Ligplaatsen (toelichting stand van zaken)
  6. Financiën

* Financieel overzicht 2017

* Verslag kascommissie en voorstel tot decharge

* Exploitatie en investeringsbegroting 2018.

* Benoeming kascommissie 2018

  1. Contributie en liggeld 2018
  2. Bestuursverkiezingen

* Penningmeester Ron Schrader en Secretaris Joop Hilgersom treden af, zij stellen zich voor
een volgende periode van 3 jaar herkiesbaar.
Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij de voorzitter.

  1. Rondvraag
  2. Sluiting